วิธีการตั้งค่าหลักสูตร

แนวทางการแก้ไข

 การตั้งค่า Course Schedule

- การตั้งค่า Course Start Date และ Course Start Time (UTC) คือการเปิด course เรียน โดยการเลือก วัน เดือน ปี และ เวลา เพื่อทำการเปิดหลักสูตร

- การตั้งค่า Course End Date และ Course End Time (UTC) คือการปิด course เรียน โดยการเลือก วัน เดือน ปี และ เวลา เพื่อทำการปิดหลักสูตร

- การตั้งค่า Enrollment Start Date และ Enrollment Start Time (UTC) คือการเปิด ลงทะเบียนเรียน โดยการเลือก วัน เดือน ปี และ เวลา เพื่อทำการเปิดลงทะเบียน

- การตั้งค่า Enrollment End Date และ Enrollment End Time (UTC) คือการเปิด ลงทะเบียนเรียน โดยการเลือก วัน เดือน ปี และ เวลา เพื่อทำการเปิดลงทะเบียน

  

 

  การตั้งค่าGradingการกำหนดว่าเกณฑ์เท่าใดถึงจะเรียนผ่านเกณฑ์

- เลือกระดับคะแนน

- การตั้งค่า Assignment Types การเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน เช่น การเพิ่มการบ้าน ข้อสอบ Midterm ข้อสอบ Final เป็นต้น

- การตั้งค่า Weight of Total Grade เป็นการตั้งค่าผลรวมของคะแนนแต่ละ Assignment Types โดยค่าที่รวมกันของ AssignmentTypes ทั้งหมดต้องรวมกันได้เท่ากับ 100

เช่น มี Assignment Types อยู่ 3 ประเภท คือ HomeworkMidtermExam และ FinalExam ซึ่งผลรวมของ Weight of Total Grade ของ3 ประเภทนี้ต้องได้เท่ากับ 100

- การตั้งค่า Total Numberเป็นการตั้งค่าจำนวนตามsub section ของหลักสูตรนั้นๆ

เช่น section หนึ่ง มี sub section อยู่ 3 หัวข้อ จะต้องทำการตั้ง Total Number เท่ากับ 3 หรือน้อยกว่า 3 ได้แต่ห้ามตั้งค่ามากกว่า 3

การตั้งค่า Number of Droppable เป็นจำนวนที่สามารถ Drop ได้ ส่วนมากเซตค่าเป็น 0

- เมื่อตั้งค่าหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม บันทึกตั้งค่า

 

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง