การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร

แนวทางการแก้ไข

1.  เลือกเมนูผู้เรียน

2.  คลิกประวัติการเรียน

3.  เลือกหลักสูตรที่จบ

4.  คลิก ปุ่ม พิมพ์