การสร้างเนื้อหาบทเรียน

แนวทางการแก้ไข

1.  add section โดยการกรอกหัวข้อแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

2. add sub section โดยการกรอกหัวข้อแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

3. add unit โดยการกรอกหัวข้อแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

4. เมื่อทำครบ 3 ขั้นตอนให้คลิก unit อีกครั้ง แล้วรูปเครื่องมือจะปรากฏขึ้น จึงสามารถใช้งานเครื่องมือได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง