การสร้างแบบทดสอบโดยเครื่องมือ Quiz

แนวทางการแก้ไข

  เลือกเครื่องมือสร้างแบบทดสอบ ทั้งนี้การสร้างแบบทดสอบมีอยู่ 3 แบบดังนี้

- ข้อสอบแบบตัวเลือก

- ข้อสอบแบบเติมคำ

- ข้อสอบแบบถูก/ผิด

 

 การสร้างข้อสอบแบบตัวเลือก

- กรอกชื่อชุดข้อสอบ

- เลือกประเภทคำถาม

- กรอกคำถาม และ คำตอบ

- เลือกคำถามที่ถูกต้อง

 

 การสร้างข้อสอบแบบเติมคำ

- กรอกชื่อชุดข้อสอบ

- เลือกประเภทคำถาม

กรอกคำถาม และ คำตอบ 

 

 

การสร้างข้อสอบแบบถูก/ผิด

- กรอกชื่อชุดข้อสอบ

- เลือกประเภทคำถาม

- กรอกคำถาม และ คำตอบให้เลือกแบบถูก/ผิด

 

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง